viernes, 16 de diciembre de 2022

BON SOLSTICI D'HIVERN I ELS MILLORS DESITJOS PER AL 2023

Per un 2023 on la sàtira no estigui penalitzada i la llibertat d’expressió i ideològica no estigui criminalitzada, emmordaçada i penada. Fem-ho possible combativament seguint el fil secular de denúncia anticlerical, laic, republicà i antifeixista. Feliç solstici d’hivern.

Por un 2023 en el que la sátira no esté penalizada y la libertad d’expresión e ideològica no esté criminalizada, amordazada y penada. Hagámoslo posible combativamente siguiendo el hilo secular de denuncia anticlerical, laico, republicano y antifascista. Feliz solsticio de invierno.


Arriba un nou solstici d'hivern i la nacionalcatòlica Església espanyola, sempre inamovible en els principis del Movimiento, tanca un nou any de menyspreu i ingerències. Ho fa com sempre al més pur estil del franquisme, que, per cert, mai ha condemnat i ni per descomptat ha demanat perdó a les seves víctimes. 

El 2023 sense lluita antifeixista la separació Església-Estat continuarà sent una utopia en un estat de santoral i celebracions oficials i oficioses en els temples catòlics. El laïcisme serà una quimera. Els pederastes amb sotana no deixaran de tenir butlla per burlar la justícia. Les dones continuaran sent tractades com bruixes per la inquisició per defensar el dret al seu propi cos i per combatre el masclisme, marca de la casa de déu. El col·lectiu LGBTIQ+ continuarà sent criminalitzat, insultat i vexat en nom del seu creador. Continuarà amb les seves interessades urpes en l'educació, la sanitat i els centres geriàtrics. Encara formarà part de l'exèrcit, controlaran cementiris i custodiaran documents, que haurien de ser d'accés públic com naixements i defuncions fins a l'any 1870. Seguirà posant-se la medalla de la caritat mentre existeixi una casella en la declaració d'hisenda feta ad hoc i sigui vigent l'inigualable concordat del 79, mentre estigui exempta de segons quins impostos i tingui llicència per immatricular a tort i dret. Continuarà fent tot això amb el suport del feixisme nacional i la tolerància d'una esquerra, que no només no s'atreveix a construir un estat laic, sinó que tampoc aplica la suposada aconfessionalitat del Regne d'Espanya. 

I entre misses a Franco, sectes que incumplint la llei no abandonen Cuelgamuros i condemnes a qualsevol col·lectiu que no es sotmet a la seva voluntat, espera en candeletes la victòria dels seus. Somien el triomf d'una gran i més indivisible Espanya catòlica, apostòlica i romana, on el seu catecisme sigui llei. Nosaltres només podem desitjar que aquesta Església nostàlgica de les misses de campanya i fusell per sotmetre les persones lliurepensadores, emancipades i rojas vegi l'adveniment de noves repúbliques. Repúbliques que tinguin el valor de fer llei dels articles que la República del 31 va incloure en la seva constitució, i que reproduïm a continuació: 

Article 26.

Totes les confessions religioses seran considerades com a Associacions sotmeses a una llei especial.

L'Estat, les regions, les províncies i els Municipis, no mantindran, afavoriran, ni auxiliaran econòmicament a les Esglésies, Associacions i Institucions religioses.

Una llei especial regularà la total extinció, en un termini màxim de dos anys, del pressupost del Clergat.

Queden dissoltes aquells Ordes religiosos que estatutàriament imposin, a més dels tres vots canònics, un altre especial d'obediència a autoritat diferent de la legítima de l'Estat. Els seus béns seran nacionalitzats i afectats a fins benèfics i docents.

Les altres Ordes religiosos se sotmetran a una llei especial votada per aquestes Corts Constituents i ajustada a les següents bases:

1a. Dissolució de les quals, per les seves activitats, constitueixin un perill per a la seguretat de l'Estat.

2a. Inscripció de les quals hagin de subsistir, en un Registre especial depenent del Ministeri de Justícia.

3a. Incapacitat d'adquirir i conservar, per si o per persona interposada, més béns que els que, prèvia justificació, es destinin al seu habitatge o al compliment directe dels seus fins privatius.

4a. Prohibició d'exercir la indústria, el comerç o l'ensenyament.

5a. Submissió a totes les lleis tributàries del país.

6a. Obligació de rendir anualment comptes a l'Estat de la inversió dels seus béns en relació amb els fins de l'Associació.

Els béns dels Ordes religiosos podran ser nacionalitzats.

Article 27.

La llibertat de consciència i el dret de professar i practicar lliurement qualsevol religió queden garantits en el territori espanyol, excepte el respecte degut a les exigències de la moral pública.

Els cementiris estaran sotmesos exclusivament a la jurisdicció civil. No podrà haver-hi en ells separació de recintes per motius religiosos.

Totes les confessions podran exercir els seus cultes privadament. Les manifestacions públiques del culte hauran de ser, en cada cas, autoritzades pel Govern.

Ningú podrà ser compel·lit a declarar oficialment les seves creences religioses.

La condició religiosa no constituirà circumstància modificativa de la personalitat civil ni política, exceptuant el que està disposat en aquesta Constitució per al nomenament de President de la República i per a ser President del Consell de Ministres.

Us desitgem un bon solstici d'hivern i un 2023 d'empatia, solidaritat, llibertat, compromís, lluita antifeixista i laic, on les víctimes de la colpista i repressora Església tinguin dret a la veritat, la justícia i la reparació.

Castellà:

Llega un nuevo solsticio de invierno y la nacionalcatólica Iglesia española, siempre inamovible en los principios del Movimiento, cierra un nuevo año de desprecio e injerencias. Lo hace como siempre al más puro estilo del franquismo, que, por cierto, nunca ha condenado y ni por supuesto ha pedido perdón a sus víctimas.

El 2023 sin lucha antifascista la separación Iglesia-Estado continuará siendo una utopía en un estado de santoral y celebraciones oficiales y oficiosas en los templos católicos. El laicismo será una quimera. Los pederastas con sotana no dejarán de tener bula para burlar la justicia. Las mujeres continuarán siendo tratadas como brujas por la inquisición por defender el derecho a su propio cuerpo y por combatir el machismo marca de la casa de dios. El colectivo LGBTIQ+ continuará siendo criminalizado, insultado y vejado en nombre de su creador. Continuará con sus interesadas zarpas en la educación, la sanidad y los centros geriátricos. Seguirá formando parte del ejército, controlarán cementerios i custodiarán documentos, que deberían ser de acceso público como nacimientos y defunciones hasta 1870. Seguirá poniéndose la medalla de la caridad mientras exista una casilla en la declaración de hacienda hecha ad hoc y sea vigente el inigualable concordato del 79, mientras esté exenta de según que impuestos y tenga licencia para immatricular a diestro y siniestro. Continuará haciendo todo esto con el apoyo del fascismo nacional y la tolerancia de una izquierda, que no solo no se atreve a construir un estado laico, sino que tampoco aplica la supuesta aconfesionalidad del Reino de España.

Y entre misas a Franco, sectas que incumpliendo la ley no abandonan Cuelgamuros y condenas a cualquier colectivo que no se somete a su voluntad, espera ansiosa la victoria de los suyos. Sueñan el triunfo de una grande y más indivisible España católica, apostólica y romana, donde su catecismo sea ley. Nosotros solo podemos desear que esta Iglesia nostálgica de las misas de campaña y fusil para someter a las personas librepensadoras, emancipadas y rojas vea el advenimiento de nuevas repúblicas. Repúblicas que tengan el valor de hacer ley de los artículos que la República del 31 incluyó en su constitución, y que reproducimos a continuación:

Artículo 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además

de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 

2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio de Justicia.

3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Artículo 27.

La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros. 

Os deseamos un buen solsticio de invierno y un 2023 de empatía, solidaridad, libertad, compromiso, lucha antifascista y laico, donde las víctimas de la golpista y represora Iglesia tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE NUESTRA COMPAÑERA MONTSE FERNÁNDEZ GARRIDO "TRES GENERACIONES REBELDES".

 


De la mano de Podem Cornellà se presentó, el miércoles 14 de diciembre en la Biblioteca Marta Mata de Cornellà de Llobregat, el libro de nuestra compañera de Ateos y Republicanos, Montse Fernández Garrido, Tres Generaciones Rebeldes. La presentación estuvo a cargo de la regidora del grupo municipal Podem, Mari Carmen López Álvarez, y de la responsable local de Memòria  de Podem Ana Bernete Navarro, ambas compañeras de Ateos y Republicanos. Fue un acto muy emotivo, que mantuvo la total atención de las más de 40 personas asistentes, de principio a fin.  

Presentación de Mari Carmen:

Le queremos dar nuestras más efusivas gracias a Montse Fernández Garrido por presentarnos esta tarde su fantástico libro Tres generaciones rebeldes.

Montse Fernández Garrido es abogada y mediadora de familia, profesora del Master en Derecho de Familia e Infancia de la Universitat de Barcelona, ha impartido clases en diversas universidades españolas, dirigente de la Associació de Dones Juristes, expresidenta y exvicepresidenta de la comisión para la igualdad de derechos de los nuevos modelos de familia del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, también forma parte de la comisión de memória histórica de este mismo colegio. Desde muy joven inicia su lucha feminista, militando en diversos movimientos feministas y fundando y dirigiendo en 1978 el Partido Feminista, el Club Vindicación y la revista Poder y Libertad. Fundadora y miembro de la European Women Lawyers Association y patrona de la Fundación Internacional Olof Palme. Conferenciante en París, Londres, Nairobi, Berlín y la ONU en Ginebra. Y miembro de l’Associació Ateos y Republicanos, que tiene su sede en nuestra ciudad y a la cual también pertenezco. 

Cuando hablamos de memoria histórica estamos hablando de derechos humanos, más bien de violación de derechos humanos, en un estado que ha negado sistemáticamente la justicia a las víctimas del franquismo y de la transición. Unos crímenes de lesa humanidad como los sufridos por la familia de Montse, que no tienen prescripción. Los principios de Verdad, Justicia y Reparación son los pilares de cualquier democracia que quiera ser considerada como tal. Sin verdad no se puede hacer justicia y la verdad en el reino de España ha sido silenciada de manera interesada, cuando no tergiversada para negar el pan y la sal a varias generaciones de hombres y mujeres antifascistas. Este libro es verdad en estado puro, una verdad generosa y valiente, que nos cautiva, que nos abre la puerta no solo al sufrimiento de la familia de Montse también a la de cientos de miles de personas que compartieron la represión de la dictadura franquista. 

Montse como buena republicana ha hecho gala de los valores republicanos a lo largo de su vida. Una mujer nacida en dictadura, pero hija de todas aquellas mujeres que vieron germinar durante la República la semilla de su emancipación, una etapa de conquista de derechos sin igual sanguinariamente robada por un golpe de estado fascista. 

En su libro Montse nos cuenta la historia de su abuelo, el mítico guerrillero granadino Ollafría, pero esta no es una historia de hombres, es también la historia de su abuela Leonor detenida, torturada y encarcelada, es la historia de su padre condenado por el franquismo, pero también la de su madre María. Mujeres oprimidas por el régimen y la sociedad machista imperante. Es su historia, la de una niña que se crió en una ciudad de espaldas a las barracas y que convivió con la injusticia social. No es de extrañar que Montse con estos mimbres se convirtiera en una luchadora por los derechos de las mujeres y que a sus 33 años comenzara la carrera de derecho convirtiéndose en una brillante abogada. 

No puedo más que deciros que no os marchéis sin comprar su libro porque os garantizo una lectura muy emotiva, que os convocará a la rebeldía.

Presentación de Ana:

Hablar de Montse y de su familia es hacerlo de un capítulo de nuestra historia que aun espera verdad, justicia y reparación. Montse es sinónimo de feminismo y de sororidad, de trabajo y compromiso, de esfuerzo y superación y estamos encantadas de contar con su presencia hoy como un ejemplo de vida, que transmite esperanza. Me gustaría resaltar la generosidad con la que Montse ha planteado su libro, no solo hablando de su familia sino dejando espacio para otras muchas historias de represión y sufrimiento, algo que nos dice mucho sobre la calidad humana de Montse.

Después de leer esta historia biográfica familiar, que es la historia de tantas y tantas mujeres bajo el franquismo,  bajo el yugo del nacionalcatolicismo opresor, represor y machista, dentro y fuera de sus hogares, no nos cabe duda de que el mejor homenaje que podemos rendirles a estas maravillosas mujeres es seguir luchando por nuestros derechos. Unas mujeres, que a pesar de vivir sin voz, sin voto, sometidas y tantas veces maltratadas e insultadas en su intelegencia, hicieron una revolución silenciosa, la de la supervivencia. Unas mujeres pilares de la posguerra que parieron nuevas generaciones de rojas y rojos insumisos, que se rebelaron contra la tiranía, que no dejaron que el gen rojo del que hablaba el psicópata Vallejo Nájera fuera exterminado. Un hilo genético político de compromiso contra la injusticia social, que seguiremos transmitiendo, sin rendirnos, en nombre de todas ellas. 

Muchísimas gracias Montse.

La exposición de Montse comenzó con esta preciosa canción de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, Los Olvidados que robó el corazón al público asistente.


Montse, una niña que creció en un núcleo de barracas entre poemas de Lorca, Alberti y Machado, entre reuniones clandestinas de militantes antifranquistas, como su propio padre, escuchando Radio Pirenaica, se empapó como una esponja de republicanismo y de conciencia social. 

Su libro no es una biografía, son muchas, todas cautivadoras. Relatos llenos de anécdotas que te mecen entre la sonrisa y la lágrima, todo totalmente documentado, documentos que acompañan sus palabras en unas hojas de las que recomendamos encarecidamente su lectura. Y no solo son biografías familiares las que habitan en este libro. La autora ha dejado de manera altruista un espacio para las vidas de diez republicanos luchadores y de ese modo les rinde su particular homenaje.

Las monjas del colegio, al que tuvo que ir, quisieron captarla para el noviciado diciéndole que la alternativa era un futuro de fregona, casada con un maltratador bebedor y cargada de hijos en la pobreza y sin salir de su barrio. Montse no se hizo monja, se hizo feminista y abogada, ha tenido una vida plena junto a un compañero ilustrado y respetuoso y ha viajado por medio mundo. Trabajadora y luchadora incansable se prometió que cuando se jubilara escribiría este libro y así lo ha hecho. Un trabajo que le ha reportado muchas satisfacciones, conocer a un sinfín de personas que no habían olvidado ni a su abuelo, ni a su padre; a maestros, profesores, investigadores, periodistas e historiadores como Paul Preston, que ha alabado su libro, que rebosa autenticidad, calificándolo de fascinante. Un libro que es un homenaje a su abuela y a su madre y quizá, sin pretenderlo, también a ella misma.

No os decimos más, os aconsejamos que os hagáis con un ejemplar de Tres generaciones rebeldes y que lo disfrutéis como lo hemos hecho nosotras y nosotros. Montse agotó todos los libros, que firmó con mucho cariño a unas personas que le agradecieron con admiración su exposición y su vida.Y para acabar os dejamos con el vídeo resumen de imágenes de las jornadas que se llevaron a cabo en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona el año 2009. Bajo el título Las mujeres en la guerra civil y la dictadura  participaron, entre otras muchas ponentes, Montse Fernández Garrido y también su madre, a la que se le rindió homenaje. La banda sonora es el poema de Consuelo Ruiz "Las mujeres de los rojos", que como Leonor, María y miles de mujeres represaliadas, apretaron los dientes desafiando al dolor y lucharon para sacar a sus familias adelante en la peor de las posguerras. Gracias a todas ellas.


Leonor, Montse y María, Tres generaciones rebeldes.miércoles, 22 de julio de 2020

CARTA ABIERTA A LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO por la derogación de la circular de fecha 30 de septiembre de 2016 firmada por Consuelo Madrigal Martínez-Pereda.

Carta abierta a la Fiscal General del Estado, señora Dolores Delgado García.

Asunto: Petición de derogación de la circular de fecha 30 de septiembre de 2016 firmada por la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. 

Por la Verdad, la Justicia y la Reparación, a 18 de julio de 2020.

En fecha 30 de septiembre de 2016 la entonces Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, su antecesora en el cargo, firmó una circular dirigida a todas las fiscalías del Reino de España. Con ello pretendía poner una piedra más en el camino de las víctimas del franquismo y la transición, víctimas que viendo negada la justicia en este estado de impunidad decidieron querellarse en la República Argentina, para ver satisfecha su digna reclamación de verdad, justicia y reparación.

Es esta circular más un panfleto político que un escrito propio de una Fiscal General del Estado, por ello nos sumamos a la iniciativa de los compañeros de la asociación soriana Recuerdo y Dignidad, para que esta circular sea dejada sin efecto inmediatamente. Y le solicitamos a la señora Dolores Delgado García, que como Fiscal General del Estado y en cumplimiento de la legalidad, inste a las diferentes fiscalías a cumplir con los acuerdos bilaterales firmados por el Reino de España con la República Argentina.

Mucho se ha hablado de este documento, pero no suficientemente de su despreciable contenido. Así que pasamos a desgranar sus puntos para poner en evidencia como el estado español se convierte en garante de la impunidad y blinda a responsables de crímenes de lesa humanidad, dejando en la más terrible de las indefensiones a las víctimas de estos execrables crímenes imprescriptibles. 

En el preámbulo que antecede a los nueve puntos de los que consta este documento tan lesivo para querellantes y denunciantes en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, la señora Consuelo Madrigal hace prevaler su criterio basándose en la aplicación de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal. Así la fiscalía afina la impunidad.

Los puntos:

1º Los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina.

En el primer punto de la circular la señora Madrigal muestra un total desconocimiento de la jurisdicción internacional y de su capacidad para juzgar crímenes cometidos en terceros países. Además de escaso conocimiento de la  historia de su país, ya que hubo personas represaliadas por el franquismo de diferentes nacionalidades, entre estas, personas con ciudadanía argentina. Constatar su cinismo al decir que es competencia española juzgarlos cuando aquí no hay justicia que valga para las víctimas del franquismo y la transición.

2º El objeto de tal proceso, indeterminado, y la extensión temporal que trata de abarcar, el período comprendido entre 1936 y 1977, apuntan a una especie de causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y con sus principios inspiradores.

El proceso no tiene nada de indeterminado, es muy claro, y su extensión en el tiempo corresponde a las fechas en las que se cometieron los crímenes. No es culpa de las víctimas que la represión fuera continuada y no pusiera límites temporales. Y si Madrigal considera que es una especie de, que no una causa general es porque las cifras de la represión son tan escalofriantes que la hacen posible, aunque no sea el caso de la Causa 4591/2010, también llamada querella argentina. Además aquí ya hubo una causa general y fue para aniquilar a rojos, masones, separatistas, invertidos, degenerados, anticatólicos y más disidencia antifascista, y la llevó a cabo una dictadura genocida, pero a esa no hay nada que objetar, por muy incompatible que sea con el propio concepto penal. Resulta democráticamente llamativo que desde ningún estamento del estado se haya instado a declarar los tribunales franquistas ilegales y no hayan sido anuladas sus denigrantes y mortales sentencias.

3º Los hechos estarían claramente prescritos. Es sólo en fecha mucho más avanzada cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad. La imprescriptibilidad de estos hechos sólo opera en nuestro ordenamiento jurídico interno desde el 1 de octubre de 2004, en virtud de la reforma del Código Penal operada por LO 15/2003. Y este punto sigue en la misma línea argumentativa.

Los hechos no están claramente prescritos porque estos delitos no prescriben y es una manera de llamar incompetente a la justicia Argentina y en este caso concreto a la jueza María Servini, que instruye la Causa 4591/2010, por haberla admitido a trámite. Recordamos que la justicia de la República Argentina juzgó el genocidio armenio ocurrido en 1915 y que el juez Oyarbide condenó al estado turco por delito de lesa humanidad. La señora Madrigal se mete ella sola en el laberinto puesto que con su argumentación está admitiendo que aquí hubo crímenes de lesa humanidad y genocidio solo que no deben juzgarse porque se firmó un papel en 2004 y no se puede aplicar la retroactividad. Pues quizá este argumento suyo sea un motivo más que justifique que las víctimas del fascismo español se dirigieran a la República Argentina para obtener justicia.

4º Como declara el TS en relación con hechos acaecidos durante la guerra civil “la lógica del tiempo le hubiera llevado a la conclusión que cualquier persona ejerciendo funciones de mando y responsabilidad tendría en la época de los hechos una edad que en el 2008 sería más que centenaria” (STS nº 101/2012, de 27 de febrero).

La señora Madrigal se vuelve a meter en su propio jardín en este punto, puesto que en el punto 2º constata que la Causa 4591/2010 abarca de 1936 a 1977, ahora se ha suprimido ese límite temporal para su disgusto. Además le recordamos que Franco dijo aquello de “cautivo y desarmado el Ejército Rojo….. LA GUERRA HA TERMINADO, 1º de abril de 1939” y los centenares de miles de muertos y represaliados que vinieron después de la guerra civil no son seres imaginarios y todavía hay victimarios vivos. También recordarle que hay algo que se llama responsabilidad subsidiaria y esta corresponde al actual Reino de España.

5º A los hechos investigados  en Argentina les sería la aplicación de la Ley de Amnistía.

Este punto sigue con un panegírico a esta ley de punto final, barrera infranqueable hasta la fecha para la obtención de justicia en el estado español para las víctimas del franquismo y la transición. Unas loas que se extienden a la transición de la que dice que fue “tan alabada nacional como internacionalmente”. De la Ley de Amnistía y de la Constitución Española dice que fueron “importantísimos hitos en ese devenir histórico” recordando aquello de la “unidad de destino en lo universal”. Nos instruye sobre que la transición fue voluntad del pueblo español y que ningún juez puede cuestionar la legitimidad de tal proceso y que la Ley solo puede ser derogada por el Parlamento, cosa que tristemente ya sabemos. Lo curioso es que esta ley es preconstitucional y otras leyes que se han promulgado en Parlamentos constitucionales del estado español han sido anuladas por la justicia pasando por encima de la voluntad popular. Y para que veamos que es ecuánime y que lo de la derogación nos podría resultar incómodo, nos recuerda que la Ley de Amnistía sirvió para no admitir a trámite la querella interpuesta por la Asociación de familiares y amigos de víctimas del genocidio de Paracuellos del Jarama.

Aquí habría mucho que comentar, pero básicamente no es admisible que una señora Fiscal General del Estado mezcle lo judicial con lo legislativo haciendo extensible la norma española al resto del universo. Convirtiendo esta circular en un mitin sobre las bondades y virtudes de una Ley, de una carta magna y de un período de la historia, que ella reclama como instrumentos efectivos para una transición pacífica. Lástima que centenares de muertos rompan ese espejismo y hablen de una transición sangrienta, cuyas víctimas lejos de obtener justicia han sido silenciadas, deslegitimadas y criminalizadas.

6º En relación con la investigación de un plan sistemático para la sustracción de menores y su posterior entrega, con pérdida de su identidad, a personas diferentes de sus padres biológicos, a la que también se refiere el procedimiento seguido en Argentina y en la medida en que parcialmente afecta al período anteriormente indicado, es de interés señalar que el pasado día 27 de enero de 2011 se recibió en la sede de esta Fiscalía General del Estado denuncia del presidente de la Asociación ANADIR (Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares), relativa a la existencia de una supuesta red de sustracción y compraventa de recién nacidos que presuntamente habría actuado durante un largo periodo de tiempo en diversas ciudades del territorio nacional, el cual, como queda dicho, incluye el lapso temporal a que se refiere la Comisión Rogatoria. Y sigue diciendo que va a ser investigado de forma individual cada caso denunciado y que se han abierto diligencias en centenares de casos.

En primer lugar decir que el hecho que la Causa 4591/2010 abarque temporalmente todo el franquismo no significa que sea su finalidad juzgar todos los delitos y crímenes sucedidos durante este periodo en el estado español si no tienen relación con la violación de los derechos humanos. En segundo lugar constatar que inicialmente ANADIR desvinculó la sustracción de bebés del franquismo, no contemplando estos robos como un crimen sistemático si no como denuncias individuales por un delito continuado con afán de lucro. Las personas querellantes en Argentina por casos de sustracción de bebés inscriben sus demandas en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo.

7º Existen en este momento en España otros procedimientos y actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos, al restablecimiento de la memoria histórica, de modo veraz conforme a los principios democráticos que incorpora la vigente Constitución Española, y a la consiguiente recuperación de la dignidad de las víctimas, conforme a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (también denominada “Ley de la Memoria Histórica”). Sigue diciendo que la verdad en el caso de las víctimas del franquismo no corresponde a la justicia determinarla si no que es cosa de los historiadores puesto que “los métodos de indagación del juez de instrucción no tienen nada que ver con el proceso investigador del historiador”. No procede mezclar la verdad histórica con la forense, pues la histórica es general e interpretable, no está sometida a la perentoriedad de términos y plazos y, con frecuencia, precisa de cierta distancia temporal para objetivar sus análisis. La judicial, por el contrario, se constriñe a un hecho, impone unas consecuencias con carácter coercitivo, está sometida a requerimientos temporales y formales y es declarada con observancia de las garantías propias y se refiere a la depuración penal de una responsabilidad exigida desde una acusación”.

En que quedamos señora Madrigal, no habían prescrito los crímenes de lesa humanidad, no se podían juzgar porque no se puede contemplar la retroactividad, no se podían admitir a trámite porque la Ley de Amnistía lo impedía y llegamos al punto 7º y nos dice que hay procedimientos y actuaciones para esclarecer los hechos sin poner ni un ejemplo, hablando de democracia y Constitución. Y llegamos a la Ley de la Memoria Histórica como culmen del proceso democrático, una ley que en cierto modo es una ley de punto final de título infame, por cierto en vías de supuesta modificación, no sería tan magnífica. La conclusión parece ser: Señoras y señores si quieren la verdad cómprense un libro de historia y a otra cosa, no tendrán justicia, ni reparación, pero estarán informados o no, en función del rigor y objetividad del autor.

En primer lugar las familias denuncian crímenes que tienen bien constatados y que les han marcado profundamente y las víctimas que lo hacen en primera persona no necesitan que ningún historiador les cuente la verdad, ya la conocen, y exigen justicia. Justamente lo que las personas querellantes y denunciantes en Argentina exigimos es la verdad judicial y como denunciamos crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, deseamos que se lleven a cabo las indagaciones oportunas para que sean depurados penalmente como responsabilidad exigida por nuestras acusaciones.

8º Las referidas Comisiones Rogatorias se tramitan al amparo de lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Argentina, firmado el 3 de marzo de 1987 y ratificado por España el 26 de febrero de 1990 (Boletín Oficial del Estado nº 170, de 17 de julio de 1990), y del Canje de Notas de 12 y 20 de febrero de 1991, sobre desarrollo del citado Tratado (BOE nº 122, de 22 de mayo de 1991).

Aun en el altamente improbable caso de que se individualizara un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podrían conceder la extradición, por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados.

Si bien el art.28.2 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial reseñado permite que se preste asistencia aunque el hecho no sea punible según las leyes de la parte requerida es necesario que se haga en interés de la Justicia. Difícilmente puede mantenerse que existe un interés de la Justicia dadas las circunstancias concurrentes en la causa. Es absolutamente inviable que la Justicia argentina pueda llegar a enjuiciar los hechos de referencia.

(…) El procedimiento penal seguido en Argentina es un proceso inviable y, ajeno, por tanto al interés de la Justicia.

Por ello, y en este contexto, cumplimentar una comisión rogatoria como las impulsadas por el Juzgado argentino supondría quebrantar gravemente la legalidad española, concretamente en lo que hace a la regulación de la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía de 1977 y al principio de legalidad, incompatible con la estructura del procedimiento penal y las garantías que lo legitiman, por lo que la Fiscalía, como garante de la legalidad, debe oponerse a la cumplimentación de tales comisiones rogatorias.

En este punto Argentina por un instante ya es una República. Y ahora vuelven a estar prescritos y amnistiados los crímenes. Queremos informar a la Fiscalía General del Estado que a este paso se van a morir todos los responsables vivos con capacidad de obrar procesal, pero que para desgracia del estado español de impunidad todavía quedan verdugos que sentar en los banquillos de la justicia.

La señora Madrigal no fue llamada por la senda de la carrera diplomática y piensa que la justicia española juega en primera división y la argentina en regional, con una mentalidad colonial insultante. Le recordamos que la República Argentina se independizó en 1816 y que allí sí se han juzgado a responsables de los crímenes cometidos durante su dictadura militar y que derogaron sus leyes de Punto Final y obediencia debida en 1998 y fueron anuladas en 2003 por el Congreso y en 2005 ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Y eso sin tener una transición alabada a nivel mundial como la nuestra. Y sigue argumentando Madrigal, como no me gusta que tengamos firmado un tratado bilateral al que debo dar cumplimiento porque no puedo entrar en el fondo de la cuestión de la petición,  me invento lo del interés de la Justicia y digo que en este caso no existe interés alguno. Dice la señora fiscal que dar en este caso cumplimiento a los tratados bilaterales sería quebrantar la legalidad española, pues lamentamos decirle que quebrantada ya está, pero por vulnerar sistemáticamente los derechos de las víctimas del franquismo y la transición.

También recuerda Madrigal que Garzón por intentar hacer lo que pretende la justicia argentina fue sometido a una causa penal por el Tribunal Supremo y que se libró por unos tecnicismos. Con esto pretende argumentar contra la Causa 4591/2010, como si la justicia argentina fuera una sucursal de la española que tuviera que dar por bueno lo que se dicte aquí, olvidando que esta causa existe precisamente porque aquí nos cierra las puerta hasta la fiscalía, que debiera posicionarse en defensa de las víctimas no del estado, ni de los responsables de la represión.

9º Examinadas algunas de las comisiones rogatorias remitidas se advierte que el auxilio judicial requerido no guarda relación con el texto de la Comisión Rogatoria Internacional, incumpliendo palmariamente el art.40 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal celebrado entre la República Argentina y el Reino de España, precepto que regula la forma y el contenido que deberá adoptar el citado instrumento de auxilio internacional, incurriéndose en incongruencia entre los hechos que se relatan y las diligencias cuya práctica se solicita, vicio que de concurrir en cada caso concreto, da lugar a una causa de automática denegación.

Y para rematar llegamos al punto 9º y último, el defecto de forma. Según Madrigal la justicia argentina no sabe como funcionan las Comisiones Rogatorias Internacionales y no redacta bien sus exhortos, pues bien, si es tal como explica, eso se soluciona haciendo una petición de cambio de redactado, no aprovechando la circunstancia para la denegación automática. Lo que resulta extraño es que antes de esta circular se hubiera dado cumplimiento a exhortos para declaración en sede judicial española de querellantes en la República Argentina y tras ésta, también, aunque en menor medida, y gracias a la independencia de algunas juezas y jueces.  Debe ser que tanto antes como después de esta circular, fiscalía y judicatura eran desconocedoras palmariamente del artículo 40 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal celebrado entre la República Argentina y el Reino de España.

En su día jueces tanto conservadores como progresistas, con menor ardor, se indignaron ante esta circular por considerarla una injerencia en sus funciones y un ataque a su independencia. Las víctimas y sus familiares, querellantes y denunciantes en la República Argentina, nos indignamos por milésima vez por constituir este escrito una vulneración de nuestros derechos.

Usted, señora Dolores Delgado García, como Fiscal General del Estado no puede mantener vigente por más tiempo esta circular porque es impropia de un país democrático que respete los derechos humanos y porque atenta contra nuestra dignidad.

Esta carta se hará publica a través de las redes sociales para ponerla en conocimiento de la ciudadanía.

Atentamente,

Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat. Querellante en la República Argentina.
Associació Memòria de Mallorca. Querellante en la República Argentina.
Associació de Víctimes de la Repressió franquista a Tarragona (AVRFT). Denunciante en la República Argentina.
Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
Comissió de la Dignitat.
Associació per la Recuperació de la Memòria històrica-Exili Republicà – ARMHER
Querella Argentina por el Exilio y la Deportación.
Associació Ateos y Republicanos. Querellante en la República Argentina.
Asociación Memoria Histórica de Cartagena (MHC).
Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM).
Asociación Foro por la Memoria de Aragón.

Josi Llorenç Martí. Madre de Jordi Martínez de Foix Llorenç, víctima de la represión policial durante la transición. (La Josi ens va deixar el dia 19 de juliol de 2020 als seus lúcids 96 anys, però restarà per sempre amb nosaltres). 

Adolfo Luis Ruiz Ibiricu. Querellante en la República Argentina por su abuelo Manuel Ruiz Ortega.

Elsa Osaba Bailo. Querellante en la República Argentina por sus familiares exiliados y deportados. Su abuela Justa Mata Murillo, su madre Felisa Bailo Mata y su padre Manuel Osaba Fernández sufrieron en los campos de concentración franceses y sus tíos Francisco Bailo Mata superviviente de Mauthausen, Pascual Bailo Mata Ancien Combattant y José Bailo Mata enlace de la guerrilla.

Maria Antònia Oliver Paris. Querellante en la República Argentina, nieta de Andreu Paris Martorell y sobrina nieta de Bernat Mateu Ferrer, víctimas de detención ilegal y desaparición forzada.

Maria Teresa Blazquez Losa. Querellante en la República Argentina por su abuelo Joan Losa Campomar, víctima de detención ilegal y desaparición forzada.

Raúl Herrero Solano. Querellante en la República Argentina por las torturas y la cárcel sufridas tras ser procesado por el TOP por pertenencia al PCE (Internacional).

Felipe Moreno Martín. Querellante en la República Argentina por las torturas sufridas a manos de Antonio González Pacheco y la cárcel impuesta tras ser procesado por el TOP por pertenencia al PCE(m-l) y al FRAP.

María de las Flores Calzada Rodríguez. Querellante en la República Argentina por su padre represaliado por el franquismo Antonio Calzada Díaz y denunciante por sus tíos Enrique Herrada Domínguez, ejecutado, y Ramón Herrada Domínguez, víctima de desaparición forzada.

Antonio Silva Pérez. Querellante en la República Argentina por las torturas sufridas dirigidas por el comisario Roberto Conesa, su paso por prisión y por ser juzgado por el TOP en rebeldía por pertenencia al PCE(m-l) y al FRAP.

Marc Aureli Muñoz de Bustillo Gallego. Querellante en la República Argentina por su hermano Gustau, muerto víctima de la represión policial durante la transición.

Inés García Holgado. Primera querellante en Argentina por su tíos abuelos fusilados Elías y Luís García Holgado, el primero alcalde de Lumbrales, Salamanca, y por su tío abuelo nacido en Buenos Aires, Vicente García Holgado, desaparecido.

Antonio Martos Jiménez. Querellante en la República Argentina por las torturas y muerte de su hermano Cipriano Martos Jiménez, militante del PCE(m-l) y del FRAP.

Montserrat Giné Giné. Nieta de Josep Giné Estivill, condenado a muerte y fusilado en Tarragona.

José Antonio Viana Crespo.

Virginia Tojero Rodríguez. Familiar de represaliados por el franquismo.

Pilar Rebaque Mas. Represaliada e hija de Eugeni Rebaque Català, también represaliado por el franquismo.

Rose-Marie Serrano Climent. Sobrina de Eudaldo Serrano Recio, condenado a muerte y fusilado en el Cementerio del Este de Madrid.

Dídac Micaló Rebaque. Nieto de Eugeni Rebaque Català, represaliado por el franquismo.

Josep Cruanyes Tor.

David Lora Barajas. Querellante en la República Argentina por su abuelo José Barajas Galiano, esclavo del franquismo.

Mª Carmen López Álvarez. Familiar de expoliados por el franquismo.

Pere Fortuny Velàzquez. Querellante en la República Argentina por su padre Josep Fortuny Torrens, alcalde fusilado de Mollet del Vallès.

Lluís Serra Sancho. Querellante en la República Argentina por su padre Lluís Serra Giribert, alcalde fusilado del Prat de Llobregat.

José Luis Galán Corrochano. Querellante en la República Argentina. Hijo de  Víctor Galán Crisóstomo esclavo del franquismo, nieto de Adriano Galán recluido en campos de concentración y sobrino de Tiburcio Galán Crisóstomo, condenado a muerte y ejecutado en el Cementerio del Este de Madrid.

Marc Antoni Malagarriga Picas. Denunciante en la República Argentina por la mala praxis en el cruce de datos de ADN. Donante genético.

Neus Vendrell Ros. Denunciante en la República Argentina por la prisión sufrida por su padre Lorenzo Vendrell Castell, su tío Ignacio Vendrell Castells y su suegro Manuel Lázaro Casado.

María José Bernete Navarro. Denunciante en la República Argentina por todas las víctimas del franquismo y la transición de la población de Fuente Palmera, Córdoba.

Francisco Javier Pérez Moure. Querellante en la República Argentina por su abuelo Justo Pérez Moure, teniente de alcalde de A Cañiza, condenado a muerte y fusilado en Vigo.

Juan Martínez Martínez. Querellante en la República Argentina por las torturas y la prisión sufridas en su persona.

Francisca Cruz Puntero. Querellante en la República Argentina por su madre Francisca Puntero López, muerta en prisión, su padre Alejandro Cruz, esclavo del franquismo, y su tío Faustino Cruz, fusilado.

Carmen Contero López. Querellante en la República Argentina por sus tíos Agustín López Álvarez, fusilado, y Rafael López Álvarez, guerrillero antifranquista asesinado.

Joan Pinyol Colom. Querellante en la República Argentina por su abuelo represaliado del franquismo, Joan Colom Solé, enterrado sin el consentimiento de la familia en el Valle de los Caídos.
Adolfo Pastor Monleón. Hijo del guerrillero antifranquista asesinado Adolfo Pastor Jarque.

Francesca García Lorite. Represaliada por el franquismo juzgada por el TOP en rebeldía por su pertenencia al PCE (m-l) y al FRAP.

Enrique Urraca de Diego. Sobrino de Joan de Diego Herranz, deportado a Mauthausen y superviviente de los campos de exterminio nazi.

Josep Lluís Sánchez Palacios. Nieto de represaliado por el franquismo y sobrino nieto de condenado a muerte y fusilado.

Manuel Álvarez López. Familiar de represaliados por el franquismo.

Dolores Martínez Muyor. Hija del represaliado del franquismo Juan Martínez Martínez.

Delphine Crespo. Bisnieta de Petra Lozano Forcén y sobrina nieta de Narciso Crespo Lozano, víctimas de detención ilegal y desaparición forzada.

Aitana Bernete Núñez. Tataranieta del represaliado por la dictadura franquista José Ramón Fernández Bernete y bisnieta del esclavo del franquismo Manuel Bernete Jiménez.

Pablo Fernández Jurio.

Inocencia Navarro Fernández. Sobrina del represaliado por el franquismo Pedro Aguayo Delgado.

Carme Buireu Cañadell. Familiar de Gustau Muñoz de Bustillo Gallego, víctima de la represión policial durante la transición.

Iris Colomé Boada.

Emilio Manrique Persiva.

También suscriben este documento la plataforma Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes formada por entidades de la memoria y familiares de víctimas de la represión franquista y de la transición,  y la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo y la transición.

Aquesta carta, que hem enviat avui a la Fiscal General del Estado per correu certificat amb justificant de rebuda, queda oberta a les adhesions de totes i tots. Les podeu fer arribar al correu de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina: xarxaquerellargentina@gmail.com.

Més adhesions:

Association Terres de Mémoires et de Luttes d'Oloron-Sainte-Marie.
Memoriaren Bideak.

José María Martínez Jurado. Familiar de víctima del franquismo, bisnieto de Policarpo Sánchez Machado.

Carlos Usón Villalba.

Francisco Pérez Gutiérrez.

María de la Soledad Vigil Monge.

Ana Bernete Navarro. Bisnieta, nieta y sobrina de represaliados por el franquismo. 


Circular de 30 de septiembre de 2016 firmada por la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda:lunes, 16 de diciembre de 2019

COMUNICAT CONJUNT DEL COL·LECTIU REPUBLICÀ DEL BAIX LLOBREGAT I L'ASSOCIACIÓ ATEOS Y REPUBLICANOS.


En nom del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat i de l’Associació Ateos y Republicanos, associacions registrades al Registre d’Entitats d’aquesta ciutat, volem aclarir un seguit de qüestions en relació amb les manifestacions que estan circulant per les xarxes socials en referència  a la moció presentada per la regidora Mari Carmen López (Podem) al ple del mes de novembre. Una moció sobre les Pedres de la Memòria pels regidors de la ciutat de Cornellà assassinats pel feixisme espanyol.

En primer lloc aclarir que les nostres associacions han estat sempre unes entitats lliures, que mai, fidels a la seva ètica de funcionament, han demanat cap subvenció a l’Ajuntament de Cornellà,  i que no se situen en l’òrbita de cap partit. Som plurals i horitzontals.
En segon lloc donem tot el suport a l’escrit de les companyes i companys de Memòria de Mallorca, entitat que admirem per la seva feina, el seu rigor i el seu compromís amb totes les víctimes del franquisme i amb la que compartim espai a la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina, ja que totes tres associacions som querellants de la Causa 4591/10 oberta a la República Argentina. I felicitem Memòria de Mallorca i a la seva presidenta Maria Antònia Oliver per haver fet possible aquesta segona línia de llambordes per a les víctimes del feixisme espanyol, sabem que no ha estat fàcil.
En tercer lloc expressar el nostre estupor davant les acusacions vetllades de què les nostres associacions no treballen per la veritat, la justícia i la reparació per a totes les víctimes, quan ho hem fet sempre, des del President Lluís Companys fins a la més anònima de les víctimes del franquisme i la transició d’arreu de Catalunya, l’estat i el món.  Recordem que el Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat va ser la primera entitat a recollir signatures per a l’anul·lació del consell de guerra del President Companys l’any 2008, fet reconegut per part de les companyes i companys de la Comissió de la Dignitat a l’acte de desgreuge a Lluís Companys al Palau de la Generalitat per part dels ambaixadors alemany i francès. I què aquesta anul·lació que demanàvem era per a ell i per a totes les víctimes sotmeses als il·legals i il·legítims consells de guerra. També volem recordar, que conjuntament amb la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes, aquest gener vam realitzar un acte de memòria a la nostra ciutat, on es van recordar per primera vegada totes les víctimes del feixisme espanyol de Cornellà de Llobregat, noms i cognoms, un acte obert on van participar associacions i grups polítics de la ciutat. I què si en aquest cas, en la moció presentada en el darrer ple, s’ha demanat les llambordes de reconeixement per a dos regidors exclusivament, ha estat per seguir la via oberta per Memòria de Mallorca de retre homenatge en un principi a aquests servidors públics.
En quart lloc dir que les companyes i companys del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat i de l’Associació Ateos y Republicanos són víctimes directes o familiars directes de víctimes del franquisme, algunes van estar representants públics, però la majoria era gent treballadora del camp. Per a nosaltres són totes les víctimes del feixisme igual de dignes més enllà de les organitzacions polítiques, sindicals o socials on militessin.
En cinquè lloc dir que som entitats que lluitem i treballem pels drets humans, pels principis de veritat, justícia i reparació, de totes les víctimes de la vulneració d’aquests drets universals sense línies vermelles d’espai i temps. I que hem estat sempre solidàries i col·laboradores amb entitats i associacions que treballen contra la injustícia de la violació dels drets humans, aquí i arreu del món. Tal com recull l’Informe de Treball del Grup de Desaparicions Forçades i Involuntàries dels Relators de l’ONU de 2017, on el Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat denuncia a l’estat espanyol pels fets del Tarajal o per les condicions dels CIES, entre d’altres, sent contestades les nostres acusacions pel govern del Regne d’Espanya amb el seu característic cinisme.
En sisè lloc que som entitats que ens expressem i divulguem la nostra tasca a les places i als carrers, més que als despatxos i institucions, que som combatius, actius i fidels als nostres principis. Però que també som dialogants, inclusius, generosos i respectuosos alhora que ferms i determinats.
En setè lloc que per la nostra forma de treballar no tenim cap ànim de notorietat, ni de protagonisme, que només fem comunicats quan ho trobem molt necessari per defensar la nostra dignitat i la nostra tasca.
En vuitè lloc que com a associacions de memòria de Cornellà de Llobregat mai ens han consultat altres associacions o partits de la ciutat a l’hora de presentar mocions o esmenes a l’Ajuntament de Cornellà, i que mai hem fet cap comentari al respecte, més aviat ens ha semblat correcte que cadascú faci allò que li sembli més oportú. I per tant, molt menys ens hem plantejat que cap associació a través de qualsevol partit hagi de retirar cap document, per això existeixen les esmenes i els vots. Ens sembla totalment injust que ens titllen de no ser col·laboradors quan demanen a una regidora a darrera hora retirar una moció presentada la setmana anterior al ple. Una moció que va passar per la Junta de Portaveus sense cap objecció per part de cap grup. I mentre es demanava la retirada d’aquesta moció de memòria  es presentava una esmena a la totalitat a correcuita per substituir la presentada a instància de les nostres entitats, per cert, sense cap relació amb l’esmenada. A més, les nostres associacions han presentat mocions a través de diferents partits i conjuntament amb altres entitats. Només cal anar a l’històric per comprovar-ho. La més recent el març d’aquest 2019, moció per la digitalització dels consells de guerra dels nascuts i veïns de Cornellà de Llobregat. Hem presentat mocions amb ICV-EUA, amb Esquerra Republicana de Catalunya i amb altres grups que ja no tenen representació a l’Ajuntament, en diverses i diferents ocasions sense cap problema.
En novè lloc aclarir que si en altra ocasió vam demanar un seguit de reconeixements pels regidors municipals de la República militants del PSUC i de la CNT, afusellats al Camp de la Bota, va ser en tant que eren representants de moltes ciutadanes i ciutadans de Cornellà de Llobregat, motiu pel qual van ser assassinats. També volem donar a conèixer que en anteriors mocions hem demanat homenatges tant per a totes les víctimes afusellades de Cornellà, com per a tots els regidors represaliats. Fins i tot vam entregar una còpia de tots els seus consells de guerra digitalitzats pel Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat a tots els grups representats a les hores en el consistori. Consells de guerra que van ser anul·lats per llei el 2017 i per unanimitat al Parlament de Catalunya, una de les jornades més emotives que s’han viscut a l’hemicicle català. Un gran treball del nostre company Josep Cruanyes de la Comissió de la Dignitat amb el suport de les nostres dues associacions, també promotores d’aquesta llei. En desè lloc dir que si els grups que s’oposaven a aquesta moció haguessin presentat esmenes per incloure la resta d’afusellats pel feixisme, fills o veïns de Cornellà, per la nostra part no hi hauria hagut cap inconvenient per acceptar-ho.
Per finalitzar aquest comunicat dir que fidels al nostre tarannà continuarem oberts a treballar i col·laborar amb tothom per la causa de la memòria, per la veritat, la justícia i la reparació per a les víctimes del franquisme i la transició, sempre a favor de les polítiques de memòria mai per fer política amb la memòria. Amb aquest comunicat donem per tancada aquesta polèmica i passem full per a continuar amb la nostra lluita contra el feixisme, una tasca feixuga que hem de fer entre totes.
Cornellà de Llobregat 10 de desembre de 2019.
Associació Ateos y Republicanos.                                                                                  
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat.

martes, 18 de julio de 2017

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT APRUEBA UNA MOCIÓN PARA SOLICITAR LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA

La regidora no adscrita María Carmen López Álvarez presentó al pleno del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat el pasado 29 de junio una moción para conocer los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia en el término municipal de esta ciudad. Esta moción se aprobó con las enmiendas de Esquerra Republicana con los votos a favor de Esquerra Republicana, PSC, ICV-EUA y CeC-CpC.

MOCIÓN PARA SOLICITAR LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA JERARQUÍA CATÓLICA


La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica que está integrada, entre otras, por Europa Laica, MHUEL, Plataforma por la Recuperación del Patrimonio Navarro, Plataforma Mezquita-Catedral patrimonio de tod@s, etc, ha iniciado una campaña con el objetivo de recopilar el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia.

En 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública y por tratarse de bienes fuera del comercio. Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los mismos, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales en un estado aconfesional, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario.

El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin necesidad de aportar título de dominio.

El segundo artículo equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que podrían certificarse a si mismos la propiedad de un inmueble no inscrito. A través de este procedimiento irregular se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes en España de toda índole (40.000 en palabras de la propia Conferencia Episcopal). Normas a todas luces inconstitucionales e incluso reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando la nulidad de las mismas y condenando al estado español por haberlo permitido y calificando el procedimiento de arbitrario.

En su sentencia el Tribunal de Derechos Humanos condenó al estado español el pasado 20 de diciembre de 2016  a la mayor indemnización de su historia, cifrada en 600.000 euros por no haber protegido el derecho a la propiedad de una sociedad particular, la Sociedad Anónima Ucieza, por tolerar la apropiación por parte del Obispado de Palencia de un templo de su propiedad. En 1978 esta sociedad había adquirido una finca de regadío que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio premostratense desamortizado en el siglo XIX. Esta histórica sentencia da la razón a los argumentos esgrimidos desde hace años por los colectivos ciudadanos agrupados ahora en la Coordinadora Estatal y el Gobierno está obligado a acatarla si no quiere verse abocado a una lluvia de indemnizaciones, que pagamos todos y todas, por bienes que termina apropiándose ilegalmente la jerarquía católica. La sentencia representa un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles, entre ellos la Mezquita Catedral de Córdoba.

Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad, que muchos de ellos han sido construidos y restaurados con dinero público o del pueblo, que sobre la inmensa mayoría de los mismos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial y, por último, que consta fehacientemente la inmatriculación de miles de bienes de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación (antes de la reforma de 1998), como por no haber sido poseídos nunca por la jerarquía católica (solares, viviendas, caminos, cementerios, jardines, frontones, locales comerciales o plazas públicas), ni, en todo caso, haber documentado de forma fehaciente su propiedad. La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos en todo el Estado, provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado, (no se considerará a la Iglesia católica como entidad pública, ni a los Obispos diocesanos notarios)  y evitar de esta forma un posible recurso de inconstitucionalidad. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia católica durante todo su periodo de vigencia.

Se ha solicitado al Gobierno central en repetidas ocasiones una lista de los inmuebles inmatriculados por esta vía, con el fin de poder conocer la magnitud real de esta privatización, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser pública. Los parlamentos de País Vasco, Navarra, Aragón, Canarias o Baleares, ya han aprobado leyes para solicitar esta información a los decanatos de sus colegios registrales. Igual ha ocurrido en muchos municipios de todo el territorio del Estado, con el respaldo de todos los partidos políticos. Muchos de estos bienes ya han sido impugnados y otros tantos recuperados para el dominio público. Pero apenas conocemos un mínima parte del patrimonio privatizado mediante este procedimiento, lo que obliga a tener que solicitarlos en cada Ayuntamiento.

Este mes de junio, el gobierno, ha dado marcha atrás en su negativa a facilitar la lista de bienes inmatriculados a raíz de una proposición no de ley presentada en febrero por el PSOE  en respuesta a la movilización social  y respaldada por la mayoría de grupos que insta al Gobierno, una vez aprobada la nueva Ley Hipotecaria, para que en el plazo seis meses se elabore un censo para reclamar la titularidad del dominio de todas la inmatriculaciones hecha por la Iglesia católica, desde 1978, pero incumplirá por "seguridad jurídica" la resolución del Congreso que le exige "reclamar su titularidad". Pero no sólo ha de revertir desde 1978, como pide el grupo socialista, (al que hay que recordar que tuvieron muchos años para revertir esta anómala e ilegítima situación) si no, desde que se vienen usurpando bienes desde la época de la dictadura en la que se aprobó la Ley Hipotecaría ahora revisada, y sobre todo desde que se aprobó la Constitución de 1978 y la Iglesia dejó de ser parte del Estado. El gobierno se dispone a facilitar dicho listado, pero al parecer solo los inscritos desde la reforma de Aznar de 1998, tal como se indicó de forma expresa en la respuesta oficial que excluye los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998.

Limitar el alcance del listado desde 1998 según la Coordinadora, carece de sentido ya que miles de inmuebles fueron inscritos por la Iglesia católica en fraude de ley antes de que la reforma de Aznar ampliara la inconstitucional prerrogativa a la inscripción de templos de culto, considerados hasta ese momento bienes de dominio público.

Como dato importante y preocupante decir que sólo entre Navarra y el País Vasco –las dos comunidades donde hay listados–, la Iglesia realizó más de 1.500 inmatriculaciones

Por todo lo anteriormente expuesto, la regidora no adscrita María Carmen López propone al pleno del ayuntamiento de Cornellá la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero:
Que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat recabe del Registro de la Propiedad correspondiente la lista de los bienes inmatriculados en su término municipal al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria por la Iglesia católica en sus distintas denominaciones: Diócesis, Obispado, Cabildo o similares

Segundo:
Que se dé traslado de este Acuerdo y, en su momento, de la información que se obtenga a la Coordinadora RECUPERANDO (coordinadorarecuperando@gmail.com), a la Associació Ateos y Repubicanos, a Europa Laica, a Ateus de Catalunya y a todos los grupos del Parlament de Catalunya.


María Carmen López Álvarez